Přijímací řízení

Rigorózní řízení začíná doručením potvrzené přihlášky, uchazeči, zpravidla do 30 dní od jejího přijetí. Uchazeč je povinen do 15 dní od převzetí potvrzené přihlášky předložit potvrzení o zaplacení poplatků spojeného se zabezpečením rigorózního řízení

Přihláška obsahuje kromě osobních údajů také

  • studijní obor, v němž uchazeč získal vysokoškolské vzdělání druhého stupně (mgr.),
  • studijní obor, který si zvolil na vykonání rigorózní zkoušky
  • návrh tématu rigorózní práce.

Součástí přihlášky jsou

  • ověřená kopie vysokoškolského diplomu,
  • ověřená kopie vysvědčení o státní závěrečné zkoušce
  • pokud byl uchazeči přiznán akademický titul „magistr“ dodatečně, ověřená kopie osvědčení o přiznání akademického titulu,
  • seznam publikovaných prací, pokud uchazeč takové má.

Školné

Poplatek za rigorózní řízení je stanoven ve výši 39 990 Kč.

Manipulační poplatek za přihlášku je stanoven na 3 990 Kč.

Poplatek uhraďte na účet u Komerční banka a.s. číslo účtu: 107-4321040247/0100