Ph.D přijímací řízení

Přijímací řízení Podmínky přijímacího řízení

Uchazeč, který má zájem o externí doktorské studium na IMMS/MWU, vyplní přihlášku ke studiu a doloží požadované přílohy:

  • ověřenou kopii diplomu dosvědčujícího, že absolvoval VŠ studium v magisterském stupni, pět fotografií formátu 3×4 cm
  • strukturovaný životopis s důrazem na odborné a profesní zkušenosti zejména v oblasti odborných konzultací a přednáškové či pedagogické činnosti, účasti v projektech, publikační a vědecké činnosti atd.

Uchazeč spolu s přihláškou předloží projekt dizertační práce (v rozsahu min. 5 stran), který obsahuje:

  • zdůvodnění výběru oblasti a oboru, v němž uchazeč hodlá absolvovat doktorské studium,
  • záměr dizertační práce – zúžení na konkrétní okruhy, formulace konkrétního tématu, návrh struktury a základních tezí,
  • návrh metodologie a předběžný souhrn odborné literatury

Školné

Poplatek za celé studium je stanoven ve výši 99 990 Kč.

Je splatné buď vcelku při započetí studia, nebo ve dvou fázích – 50 % při započetí studia a 50% po 1. ročníku studia – před konáním dizertační zkoušky z filosofie a cizího jazyka. Toto školné obsahuje veškeré další náklady, zejména jednorázové poplatky za dizertační zkoušky z filosofie, cizího jazyka a odborné specializace, předepsané mateřskou univerzitou (2x 200 EUR, jsou již v celkové ceně)

Číslo účtu

Pro úhradu v Kč používejte č.ú. RB 25502002/5500. Jako variabilní symbol uvádějte své rodné číslo bez lomítka.

Studium hrazené zaměstnavatelem

Vaše studium může být částečně či zcela hrazeno zaměstnavatelem. Vše záleží na individuální domluvě.

Potřebujete vystavit fakturu?

Obracejte se na studijní oddělení:
INTERNATIONAL MARKETING & MANAGEMENT SCHOOL s.r.o.
tel. +420 603 460 000
email studijni@imms.cz