PhDr. info

O.INTERNATIONAL MARKETING & MANAGEMENT SCHOOL s.r.o. ve spolupráci s Česko-slovenským institutem a dalšími zahraničními partnery zajišťuje rigorózní řízení ve studijních programech Veřejná politika a veřejná správa, Právo a Sociální práce.

Odborným garant rigorózních řízení je doc. mgr. Petr Žantovský, Ph.D.

Pro podrobné informace nás kontaktujte (kontaktujte otevře email v dalším okně na adresu phdr@imms.cz)

Průběh studia

Rigorózní zkouška se realizuje ve formě odborné rozpravy k tématu rigorózní práce.

Uchazeč nemůže jako rigorózní práci předložit svou diplomovou nebo jinou kvalifikační práci, ani práci kompilačního charakteru.

Rigorózní zkouška a obhajoba rigorózní práce se koná v studijních programech Veřejná politika a veřejná správa, Právo a Sociální práce. Příklady oborů, z nichž mohou vycházet témata rigorózních prací:

Průběh rigorózního řízení

  • Rigorózní řízení začíná doručením potvrzené přihlášky, uchazeči, zpravidla do 30 dní od jejího přijetí. Uchazeč je povinen do 15 dní od převzetí potvrzené přihlášky předložit potvrzení o zaplacení poplatků spojeného se zabezpečením rigorózního řízení
  • Rigorózní zkouška se realizuje ve formě odborné rozpravy k tématu rigorózní práce.
  • Uchazeč nemůže jako rigorózní práci předložit svou diplomovou nebo jinou kvalifikační práci, ani práci kompilačního charakteru.
  • Rigorózní práce může mít charakter teoretický, teoreticko-empirický a teoreticko-analytický.
  • Rigorózní řízení se ukončuje:
  • přiznáním akademického titulu JUDr. nebo PhDr.
  • rozhodnutím komise, že uchazeč nevyhověl ani při opakování rigorózní zkoušky,
  • doručením písemné žádosti uchazeče o ukončení rigorózního řízení.