Ph.D studium info

INTERNATIONAL MARKETING & MANAGEMENT SCHOOL s.r.o. ve spolupráci s Otevřenou evropskou akademií ekonomiky a politiky a dalšími zahraničními partnery zajišťuje v České a Slovenské republice doktorské studium podle akreditovaných oborů kyjevské Mezinárodní akademie řízení personálu (MAŘP). Absolventi obdrží titul Ph.D. (philosophiae doctor). Doktorské studium vypisujeme pouze externí (kombinovanou) formou

Pro podrobné informace nás kontaktujte (kontaktujte otevře email v dalším okně na adresu ph.d@imms.cz)

Průběh studia

Doktorské studium na IMMS/OEAEP probíhá výhradně v kombinované formě s důrazem na propojení odborných přednášek a samostudia. Studium bude organizováno ve vyučovacích blocích 3-4x za semestr, doplněných o individuální konzultace.

V prvním roce studia doktorand absolvuje přednáškový cyklus z filosofie, jenž je završen dizertační zkouškou z filosofie. Paralelně se připravuje na dizertační zkoušku z cizího jazyka (samostudiem, popř. konzultacemi s pedagogem či prostřednictvím e-learningu).

Zároveň s absolvováním dizertačních zkoušek z filosofie a cizího jazyka doktorand konzultuje před zkouškovou komisí fragment dizertační práce (cca 50 stran), součástí této konzultace bude prověření odborných znalostí z dané problematiky. Tento text doktorand poskytne garantovi

doktorského studia na IMMS/OEAEP nejpozději 30 dnů před konáním dizertační zkoušky, aby bylo možné zpracovat příslušné oponentury.

Po absolvování dizertačních zkoušek z filosofie a cizího jazyka a konzultace nad rozepsanou dizertační prací pokračuje doktorand v dokončení své práce a přípravě na její obhajobu. Tato obhajoba probíhá ve dvou fázích:

„malá obhajoba“ – před vědeckou radou IMMS/OEAEP, odborná diskuse nad již odevzdanou dizertační prací spojená s odbornou dizertační zkouškou, kde se zjišťuje doktorandova orientace v oboru, odborné literatuře a souvislostech tématu jeho práce a jejím provedením.

„velká obhajoba“ – před pedagogickým vedením MAŘP Kyjev a zástupci vědecké rady IMMS/OEAEP, odborná diskuse nad definitivním zněním dizertační práce a jejími odbornými konsekvencemi.

Úspěšná „malá“ obhajoba dizertační práce je nutnou podmínkou připuštění k „velké“ obhajobě a obě úspěšné obhajoby jsou jedním z předpokladů dokončení doktorského studia a získání vědeckého titulu Ph.D.

Vedle toho je doktorand povinen doložit nejméně 3 odborné články publikované v průběhu doktorského studia a zúčastnit se odborných konferencí či přednášek. Tato publikační činnost a účast na konferencích může být realizována v součinnosti s odbornými aktivitami IMMS dle individuální dohody.

Odborné přednášky, zkouška z filosofie, cizího jazyka a obhajoby probíhají v Praze.